cz / en / ru

Legal hr

Systém Legalhr je aplikace pro vedení personální agendy ve společnostech, se zaměřením především na organizace státní a veřejné správy

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Organizační struktura v dané aplikaci je sestavou základních klasifikačních charakteristik odrážejících náplň, vztahy, rozhodovací pravomoc, členitost organizačních prvků v organizační struktuře. Poskytuje možnost definice struktury úřadu, zobrazuje počet úrovní struktury a vstupní uzel struktury, detail vybraného objektu, zobrazení stromu organizační struktury, možnosti tisku a exportu dat.

POPISY PRACOVNÍCH POZIC

Je popisem hlavních činností, které mají být na dané pozici provedeny. Obsahem modulu je možnost definování konkrétní pozice v rámci organizační struktury, určení kvalifikačních požadavků, definice pracovních úkolů dle katalogu práce, definice pracovní náplně, zařazení dle platové třídy, přiřazení zaměstnance k pracovní pozici, abecední přehled zaměstnanců na dané pozici, atd.

KOMPETENČNÍ MODELY

Rychlý vývoj ve společnosti nutí všechny organizace pružně reagovat na všechny změny, a to i v oblasti lidských zdrojů, kde v požadavcích na zaměstnance zaznamenáváme posun od formální kvalifikace (určitý stupeň vzdělání) k neformální kvalifikaci. Ta představuje optimální kombinaci znalostí, dovedností a „správného chování“ pro zvládnutí daných pracovních činností. Jak ale neformální kvalifikaci stanovit a rozpoznat? Právě k tomu slouží kompetenční model, kde jsou jednotlivé požadavky definovány prostřednictvím tzv. kompetencí. Kompetence se vždy vztahuje k nějaké činnosti, díky čemuž se projevuje v pozorovatelné rovině chování. Za základ kompetenčních modelů jsme zvolili profesionalitu (pracovní kompetence), která představuje odborné znalosti a kvalitu práce. Dalšími klíčovými kompetencemi byly určeny obecné kompetence a sociální kompetence. U kompetenčního modelu pro vedoucí zaměstnance jsou dále rozpracovány na dílčí kompetence, u kterých je vždy uveden konkrétní popis chování. Ke každé pozici je možno definovat kompetenční model s požadovaným stupněm úrovně a použít ho jako výchozí informace při hodnocení zaměstnance.

HODNOCENÍ PRACOVNÍKA DLE KOMPETENČNÍHO MODELU

Cílem systému hodnocení zaměstnanců je zkvalitnění vedení a řízení lidí, dosažení vyšší míry srovnatelnosti pracovního výkonu zaměstnanců a cílené využití vzdělávacích aktivit (na základě požadavků zaměstnanců). Smyslem je získání co největšího množství informací o hodnoceném zaměstnanci, posuzování jeho výsledků práce, naplňování kompetencí nezbytných pro vykonávání činností na jeho pracovním místě a posuzování jeho vlastností, postojů, jednání a vystupování. Jde o zdroj informací, který má dlouhodobé využití při vývoji zaměstnance. V systému je možno provádět periodické hodnocení pracovníka a sebehodnocení v návaznosti na nastavenou úroveň kompetenčních modelů. Výsledkem hodnoticího formuláře jsou silné stránky zaměstnance, návrhy ke zlepšení a návrh dalšího profesního rozvoje. K systému se vážou popisy pracovní činnosti, kompetenční modely a systém vzdělávání.


Ukázky aplikace


LegalHr screenshot LegalHr screenshot LegalHr screenshot
 

Použité technologie

  • Microsoft .NET Framework
  • Microsoft SQL Server